วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ จิตไพบูล พระธานี
(Mrs. Jitpaiboon Prathanee)

ตำแหน่ง  : อาจารย์

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 121 อีเมล์ jitpaiboon_taw@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2544 พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2529 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory