วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ วัชรี อาภาธีรพงศ์
(Miss Watcharee Aphateraphong)

ตำแหน่ง  : หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ด้านศัลยศาสตร์)

โทรศัพท์ 044242397 ต่อ 202 อีเมล์ awatcharee@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2535 พย.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2535 พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2529 ป.พย. (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory