วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ พรรณทิพย์ ชับขุนทด
(Mrs. Phunthip Chubkhuntod)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 123 อีเมล์ phunthip@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2555 พย.ม. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2549 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559  อบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory