วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ ณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
(Mrs. Nattineeporn Chantaranothai)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 304 อีเมล์ ton963@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2537 วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory