วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ จิดาภา จิตตะสุสุทโธ
(Miss Jidapa Jittasusuttho)

ตำแหน่ง  : หัวหน้างาน งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 126 อีเมล์ ornusa_aew@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2537 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2530 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ กิจกรรมที่ 1 ดำเนินชีวิตอย่างไร จึงจะสร้างกำไรให้ชีวิต
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory