วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ ลออวรรณ อึ้งสกุล
(Mrs. Laorwan Oungsakul)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ด้านศัลยศาสตร์)

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 202 อีเมล์ Toomga@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2544 คบ.ม. (การบริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฎนครราชสีมา ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2528 ป.พย. (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory