วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ จงกลณี ตุ้ยเจริญ
(Mrs. Jongkolnee Tuicharoen)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 304 อีเมล์ jongkolnee@knc.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2540 M.P.H. มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2530 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556  อบรมระยะสั้นหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 27
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory