วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน
(Mrs. T้hassanee Thipsungnoen)

ตำแหน่ง  : หัวหน้างาน งานพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ 044-242397 อีเมล์ tuss1967@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค ทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2544 พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2535 - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  โครงการอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2
  • 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรมระยะสั้นต่างประเทศ
  • 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ลาศึกษาต่อเพื่อดำเนินการ และสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory