วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ สุชาดา วงศ์สวาสดิ์
(Mrs. Suchada Wongsawat)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานทะเบียน ประมวลผล และการศึกษาทั่วไป

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 127 อีเมล์ suchada_ks@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2540 ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2532 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory