วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ ศรีเสาวลักษณ์ อุ่นพรมมี
(Mrs. Srisoawalak Aunprom-me)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ด้านศัลยศาสตร์)

โทรศัพท์ - อีเมล์ asrisaowalak@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2560 พย.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2541 พย.ม. (การพยาบาลศาสตร์ศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2536 ป.พย. (พยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory