วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ กชกร ฉายากุล
(Miss Kotchakorn Chayakul)

ตำแหน่ง  : หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช

โทรศัพท์ 044-242397 ต่อ 303 อีเมล์ kotchakorn14@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2556 พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2531 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory