วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ วิรุฬจิตรา อุ่นจางวาง
(Miss Wiroonjitra Aunchanhwang)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

โทรศัพท์ 044-242397 อีเมล์ annie_knc49@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2559 พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2550 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory