วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

ดร. พรฤดี นิธิรัตน์
(Pornruedee Nitirat, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

โทรศัพท์ 044-243-020 ต่อ 101 อีเมล์ pornruedee@knc.ac.th
pnitirat@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2550 Mphil/Ph.D (Health Promotion) University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท 2546 M.P.H. (Health Promotion) University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท 2540 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์(ม.มหิดล)) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2535 ป.พย. (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ประชุมพี่เลี้ยงแหล่งฝึก
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory