วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ วารุณี สุวรวัฒนกุล
(Mrs. Warunee Suworawatanakul)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ - อีเมล์ muaywa@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2544 พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2538 ป.พย. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 1 กันยายน พ.ศ. 2562  อบรมระยะสั้น หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ/ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน Reflective Thinking
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory