วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ ลิลิต ศิริทรัพย์จนันท์
(Mr. Lilit Sirisabjanan)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาโครงสร้างวิทยาลัย

โทรศัพท์ 025253136 ต่อ 33 อีเมล์ lilit_s_2000@yahoo.com
lilit_s_2000@bcnnon.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค lilit Sirisabjanan

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2541 M.N. (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory