วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ กชกร พินิจพันธ์
(Miss Kotchakorn Pinichpan)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  การพยาบาลเฉพาะทางศาสตร์และศิลป์สาขาการสอนทางการพยาบาล
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory