วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ฐิติมา ลำยอง
(Miss Thitima Lumyong)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

โทรศัพท์ 075-263320-2 ต่อ 222 อีเมล์ thitima1969@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2554 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2538 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2534 พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory